مشاوره حضوری

گام اول : شرکت در کارگاه آشنایی با خدمات مرکز (وبینار گام اول)

در این کارگاه با عوامل پنجگانه موفقیت در تحصیل و ابزارهای 4 گانه موردنیاز و همچنین با خدمات مرکز مشاوره و نحوه ارائه‌ خدمات و تفاوت‌های ما با سایر مراکز تحصیلی آشنا می‌شوید.

هر دانش‌آموزی که می‌خواهد از خدمات مرکز مشاوره دکتر نکوئی استفاده کند، باید در این وبینار حضور به هم رساند.

گام دوم : مصاحبه (جلسه‌ی تعیین نقشه ی راه)

بعد از حضور در وبینار گام اول جهت مصاحبه حضوری یا غیرحضوری

از روابط عمومی وقت می‌گیرید. در این جلسه کارهای زیر اتفاق می‌افتد:

1) تکمیل فرم اطلاعات ضروری (فرم ۱۰۱)

2) تکمیل پرسش نامه عادات دانش آموز فرم ۱۰۲ ( سبک زندگی، روش مطالعه و...)

3) تکمیل پرسش نامه ی اولیاء فرم ۱۰۳ (شناخت اولیاء از دانش آموزانشان و ...)

4) بررسی سیستم آموزشی دانش آموز ( مدرسه، آموزشگاه، کتاب و جزوات و ...)

5) ارایه‌ی برنامه‌ی آزمایشی به صورت یک یا دو هفته‌ای به صلاحدید مشاور

6) در صورت تمایل مراجعه کننده و تایید مشاور، مراجعه به روابط عمومی و انجام ثبت نام و امور مالی و اداری و ...

گام سوم : برگزاری جلسات مشاوره

الف) بررسی تخصصی برنامه‌ی ارایه شده در جلسه ی قبل و محاسبه ی میزان اجرای برنامه و بررسی مشکلات احتمالی .

ب ) بررسی نمرات و کارنامه های تستی و تشریحی و یافتن نقاط قوت و ضعف.

ج ) بررسی برنامه ی مدرسه و آموزشگاه و آزمون و تعیین سر فصل برای جلسه ی آینده .

د ) مراجعه به دستیاران برای خرد  کردن برنامه به صورت دقیق .

این روال منظم تا آخرین هفته ی کنکور یا امتحانات پایان ترم به مدت دو هفته یکبار یا ماهانه بسته به تشخیص مشاور و انتخاب دانش آموز ادامه دارد و تکرار می شود .

گام چهارم : راهبری درسی( پشتیبانی )

روال پشتیبانی در این مرکز به صورت زیر است:

گروه درسی و گروه خبری دارد و درصورت تمایل اعضا در این گروه ها گزارش درسی و سوالات خود را مطرح می‌کنند و مشاوران و پشتیبانان پاسخ می‌دهند.

ایجاد انگیزه، حفظ روحیه، آموزش مهارت های مطالعه، برنامه ریزی، تست زنی و ... در وبینارهای هفتگی مرکز مشاوره یا همایش‌های حضوری و انگیزشی اتفاق می افتد.